Impact Investing

Impact Investing: Dostosowanie portfela do własnych wartości

Dowiedz się, w jaki sposób Impact Investing może połączyć Twoje cele finansowe z wartościami społecznymi i środowiskowymi na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Impact investing to strategia, która pozwala inwestorom dostosować swoje cele finansowe do wartości społecznych i środowiskowych. Integrując swoje wartości z decyzjami inwestycyjnymi, osoby fizyczne mogą przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości, jednocześnie realizując swoje cele finansowe. Niezależnie od tego, czy chodzi o wspieranie inicjatyw związanych z czystą energią, promowanie równości społecznej, czy też przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, inwestowanie wpływowe umożliwia inwestorom dokonywanie pozytywnych zmian.

Według Global Impact Investing Network, szacowana wartość aktywów impact investing na całym świecie wynosi 1,16 biliona dolarów. Ta znacząca liczba podkreśla rosnące znaczenie i popularność inwestowania wpływu, ponieważ inwestorzy dostrzegają potencjał generowania zwrotów finansowych wraz z pozytywnym wpływem.

Kluczowe wnioski:

  • Impact investing łączy cele finansowe z wartościami społecznymi i środowiskowymi.
  • Inwestorzy mogą przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości poprzez impact investing.
  • Szacunkowa wartość aktywów impact investing na całym świecie wynosi 1,16 biliona dolarów.
  • Impact investing pozwala inwestorom dokonywać pozytywnych zmian, jednocześnie realizując swoje cele finansowe.
  • Coraz bardziej popularne inwestowanie wpływowe łączy zyski finansowe z pozytywnym wpływem.

Czym jest impact investing?

Impact investing to strategia inwestycyjna, która wykracza poza wykluczające badania przesiewowe i inwestycje środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG). Podczas gdy selekcja wykluczająca polega na unikaniu inwestycji w szkodliwe spółki, inwestowanie wpływowe przyjmuje proaktywne podejście, biorąc pod uwagę najlepsze praktyki w kwestiach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego za pośrednictwem funduszy skoncentrowanych na ESG.

W przeciwieństwie do tradycyjnych form inwestowania, impact investing ma na celu uczynienie inwestycji finansowych aktywnymi siłami w rozwiązywaniu wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Jego celem jest generowanie zarówno zwrotów finansowych, jak i pozytywnego wpływu, zapewniając, że inwestycje są zgodne z odpowiedzialnymi i zrównoważonymi wartościami.

Impact investing odróżnia się od filantropii, ponieważ koncentruje się na poszukiwaniu wpływu poprzez inwestowanie, a nie poprzez darowizny na cele charytatywne. Uznaje siłę kapitału do napędzania pozytywnych zmian i dąży do strategicznego rozmieszczenia funduszy inwestycyjnych w celu uzyskania maksymalnych korzyści społecznych i środowiskowych.

Impact investing może przybierać różne formy, w tym inwestycje o stawce rynkowej lub niższej od rynkowej. Można je również dostosować do wsparcia określonych obszarów geograficznych lub społeczności, kierując je do obszarów, w których zapotrzebowanie na wpływ jest wysokie, a potencjał pozytywnych zmian jest znaczący.

Włączając inwestowanie wpływu do swoich strategii inwestycyjnych, osoby fizyczne i instytucje mają możliwość nie tylko generowania zysków finansowych, ale także przyczyniania się do bardziej zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości.

Impact investing obejmuje dostosowanie celów finansowych do odpowiedzialnych praktyk inwestycyjnych i funduszy skoncentrowanych na ESG.

Czym jest „dobro” w Impact Investing?

Zdefiniowanie tego, co stanowi „dobro” w inwestowaniu wpływu, jest kluczowym aspektem tworzenia znaczącej i skutecznej strategii inwestycyjnej. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych służy jako szeroko przyjęte ramy definiowania wpływu w tej dziedzinie. Cele te obejmują szeroki zakres krytycznych obszarów, takich jak między innymi ubóstwo, równość płci, czysta energia i działania na rzecz klimatu. Zostały one przyjęte przez 193 kraje, zapewniając globalny konsensus w sprawie kluczowych obszarów, które wymagają uwagi i poprawy.

Chociaż cele zrównoważonego rozwoju ONZ stanowią pomocny punkt wyjścia, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że instytucje i osoby fizyczne mogą mieć unikalne punkty centralne dla wpływu, jaki chcą wywierać. Każdy inwestor może nadawać priorytet różnym wymiarom zrównoważonego rozwoju w oparciu o osobiste wartości i obszary zainteresowań. Wyjaśniając indywidualne cele i dostosowując je do konkretnych celów zrównoważonego rozwoju lub innych odpowiednich miar wpływu, inwestorzy mogą ustanowić ukierunkowaną i skuteczną strategię inwestycyjną.

Co więcej, definiowanie „dobra” to ciągły proces, który wymaga ciągłej oceny i adaptacji. W miarę ewolucji krajobrazu inwestycyjnego i zmian potrzeb społecznych, inwestorzy muszą być na bieżąco i odpowiednio dostosowywać swoje cele w zakresie wpływu. Regularnie oceniając skuteczność swoich inwestycji i angażując się w ciągły dialog z interesariuszami, inwestorzy mogą zapewnić, że wnoszą znaczący wkład w pozytywne zmiany społeczne i środowiskowe.

defining impact

Łącząc globalne ramy zapewniane przez cele zrównoważonego rozwoju ONZ z indywidualnymi wartościami i celami, inwestorzy mogą zdefiniować własną wizję „dobra” w inwestycjach wywierających wpływ. Takie dostosowane podejście pozwala na bardziej ukierunkowane i celowe inwestycje, co ostatecznie prowadzi do większego pozytywnego wpływu na świat.

Jak mierzymy wpływ inwestycji?

Pomiar wpływu inwestycji obejmuje rozważenie dwóch kluczowych kwestii: przyczynowości i dodatkowości. Przyczynowość odnosi się do tego, czy kapitał wpływu bezpośrednio powoduje pożądaną zmianę, podczas gdy dodatkowość bada, czy zmiana ta nastąpiłaby bez kapitału wpływu. Ważne jest, aby ocenić bezpośredni wpływ inwestycji i określić dodatkowy wpływ stworzony przez kapitał. Dokładna analiza wygenerowanego wpływu jest niezbędna dla skutecznego inwestowania.

Jakie rodzaje funduszy inwestycyjnych Impact istnieją?

Fundusze inwestycyjne Impact oferują różne opcje w oparciu o klasę aktywów, w które inwestują, zaspokajając różne preferencje inwestorów. Fundusze te umożliwiają osobom fizycznym i instytucjom dokonywanie inwestycji finansowych, które generują pozytywny wpływ społeczny i środowiskowy. Przyjrzyjmy się kilku typowym rodzajom funduszy inwestycyjnych:

Fundusze skoncentrowane na akcjach

Fundusze skoncentrowane na akcjach mają na celu angażowanie się w spółki i promowanie zmian poprzez bezpośredni dialog i podejście aktywistyczne. Inwestując w te fundusze, osoby fizyczne mogą stać się aktywnymi interesariuszami w spółkach, które wspierają, zachęcając do stosowania praktyk odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie, jednocześnie osiągając zyski finansowe. Fundusze skoncentrowane na akcjach umożliwiają inwestorom dostosowanie celów finansowych do ich wartości i wywieranie wpływu poprzez aktywną własność.

Obligacje

Obligacje, w tym zielone obligacje i obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem, dają inwestorom możliwość powiązania swoich inwestycji z konkretnymi wynikami wpływu. Obligacje te umożliwiają osobom fizycznym wspieranie projektów i inicjatyw, które dotyczą wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak energia odnawialna, czysta woda lub przystępne cenowo mieszkania. Inwestując w obligacje, osoby fizyczne mogą przyczyniać się do pozytywnych zmian środowiskowych i społecznych, jednocześnie uzyskując zyski finansowe.

Strategie private equity i dłużne

Strategie private equity i dłużne obejmują bezpośrednie relacje między inwestorami a odbiorcami kapitału. Strategie te mogą być wysoce ukierunkowane, umożliwiając inwestorom osiągnięcie wpływowych wyników w określonych sektorach lub społecznościach. Wdrażając kapitał bezpośrednio na rynki prywatne, inwestorzy mogą wspierać firmy i inicjatywy, które są zgodne z ich wartościami i tworzą pozytywne zmiany. Strategie private equity i dłużne zapewniają jednostkom możliwość wywierania znaczącego i wymiernego wpływu przy jednoczesnym dążeniu do uzyskania wystarczających zwrotów finansowych.

Czym jest zrównoważone, odpowiedzialne i wpływowe inwestowanie (SRI)?

Inwestowanie zrównoważone, odpowiedzialne i wpływowe (SRI) integruje kryteria środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) z procesem selekcji inwestycji. Koncentruje się na identyfikacji dobrze zarządzanych spółek, które wykazały się wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Inwestowanie SRI pozwala inwestorom dostosować swoje wartości do decyzji inwestycyjnych i wspierać spółki zaangażowane w pozytywne zmiany. Opiera się ono na przekonaniu, że inwestowanie w spółki odpowiedzialne społecznie może prowadzić do długoterminowych wyników finansowych i zarządzania ryzykiem.

Inwestowanie w sposób zrównoważony oznacza branie pod uwagę nie tylko zysków finansowych, ale także wpływu spółek na środowisko i społeczeństwo. Wiąże się to z włączeniem czynników ESG do analizy inwestycji i procesu podejmowania decyzji. Oceniając wpływ firm na środowisko, zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną i przestrzeganie silnych praktyk ładu korporacyjnego, inwestorzy SRI dążą do inwestowania w firmy, które są zgodne z ich wartościami.

Kryteria ESG odgrywają kluczową rolę w inwestowaniu SRI. Czynniki środowiskowe uwzględniają wpływ spółki na zasoby naturalne, zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami. Czynniki społeczne koncentrują się na traktowaniu przez spółkę pracowników, klientów, dostawców i społeczności. Czynniki związane z zarządzaniem oceniają przywództwo, przejrzystość i praktyki etyczne spółki.

Inwestorzy, którzy stosują inwestowanie SRI, wierzą, że alokując swój kapitał w spółki zaangażowane w zrównoważony rozwój i odpowiedzialne praktyki biznesowe, mogą wywrzeć pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko, jednocześnie dążąc do osiągnięcia zysków finansowych. Postrzegają oni inwestowanie SRI jako sposób na przyczynienie się do bardziej zrównoważonej przyszłości i zachęcanie firm do przyjmowania zrównoważonych praktyk.

Inwestowanie SRI oferuje szeroki zakres możliwości inwestycyjnych, w tym fundusze inwestycyjne, fundusze giełdowe (ETF) i pojedyncze akcje. Te narzędzia inwestycyjne pozwalają inwestorom wybierać spółki i fundusze, które są zgodne z ich konkretnymi wartościami i celami inwestycyjnymi.

Inwestorzy zainteresowani SRI powinni rozważyć przeprowadzenie dokładnych badań w celu znalezienia opcji inwestycyjnych, które priorytetowo traktują zrównoważony rozwój i są zgodne z ich wartościami. Ważne jest, aby przejrzeć prospekty funduszy, ocenić strategie zarządzających funduszami i zrozumieć konkretne kryteria ESG stosowane przy wyborze inwestycji.

Ogólnie rzecz biorąc, zrównoważone inwestowanie, inwestowanie społecznie odpowiedzialne i integracja kryteriów ESG w decyzjach inwestycyjnych to nowe trendy, których celem jest tworzenie pozytywnych zmian zarówno na rynkach finansowych, jak i na całym świecie.

Dlaczego warto rozważyć zrównoważone inwestowanie?

Istnieje kilka istotnych powodów, dla których warto rozważyć zrównoważone inwestowanie. Po pierwsze, pozwala ono inwestorom aktywnie wywierać pozytywny wpływ poprzez wspieranie spółek, które przyczyniają się do bardziej zrównoważonego świata. Inwestując w firmy, które priorytetowo traktują odpowiedzialność środowiskową i społeczną, jednostki mogą odgrywać rolę w napędzaniu pozytywnych zmian i promowaniu lepszej przyszłości dla wszystkich.

Po drugie, liczne badania wykazały, że firmy z silnymi praktykami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi (ESG) mają tendencję do osiągania lepszych wyników niż ich konkurenci w dłuższej perspektywie. Oznacza to, że zrównoważone inwestowanie może potencjalnie prowadzić zarówno do wzrostu finansowego, jak i pozytywnego wpływu. Nie jest to wybór między zarabianiem pieniędzy a robieniem różnicy; zrównoważone inwestycje mogą zaoferować to, co najlepsze z obu światów.

Wreszcie, spółki, które koncentrują się na zrównoważonych praktykach, są często lepiej przygotowane do zarządzania ryzykiem i dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych. Uwzględniając czynniki środowiskowe i społeczne w swoich procesach decyzyjnych, spółki te są bardziej skłonne do przewidywania pojawiających się wyzwań i reagowania na nie. Może to pomóc zmniejszyć narażenie inwestorów na różne rodzaje ryzyka i poprawić długoterminowe wyniki portfeli inwestycyjnych.

sustainable investing

Jak dopasować swoje wartości do portfela?

Aby dostosować swoje wartości do portfela, należy zacząć od zdefiniowania swoich wartości i celów. Weź pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem, które traktujesz priorytetowo i które chcesz wspierać poprzez swoje inwestycje. Ustalając jasne zrozumienie swoich wartości, możesz upewnić się, że Twój portfel odzwierciedla Twoje przekonania i generuje pożądany wpływ.

Kolejnym krokiem w kierunku dostosowania swoich wartości jest zbadanie opcji zrównoważonych inwestycji. Poszukaj funduszy inwestycyjnych i funduszy giełdowych (ETF), które koncentrują się na dobrze zarządzanych spółkach z silnymi praktykami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego (ESG). Te narzędzia inwestycyjne oferują szereg opcji, które zaspokajają różne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zaangażowanie w spółki, w które inwestujesz, to kolejny skuteczny sposób na dostosowanie swoich wartości. Uczestnicz w spotkaniach akcjonariuszy, bądź na bieżąco z polityką i praktykami firmy oraz głosuj nad propozycjami związanymi z ESG. Aktywnie uczestnicząc w tych procesach, możesz opowiadać się za pozytywnymi zmianami i pociągać spółki do odpowiedzialności za ich wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dołączenie do sieci i platform inwestorskich może zapewnić możliwość nawiązania kontaktu z podobnie myślącymi inwestorami i czerpania z ich doświadczeń. Sieci te często oferują cenne zasoby i materiały edukacyjne, które pomagają pogłębić wiedzę na temat zrównoważonego inwestowania i dzielenia się spostrzeżeniami w ramach społeczności.

Wreszcie, ważne jest, aby stale monitorować i dostosowywać swój portfel, aby upewnić się, że odzwierciedla on zmieniające się wartości i cele. Regularnie sprawdzaj wyniki i wpływ swoich inwestycji, dokonując niezbędnych korekt w oparciu o ocenę praktyk spółek w zakresie zrównoważonego rozwoju i ich zgodności z Twoimi wartościami.

Dostosowanie swoich wartości do portfela obejmuje określenie priorytetów, zbadanie opcji zrównoważonych inwestycji, nawiązanie współpracy z firmami i monitorowanie wyników portfela. Postępując zgodnie z tymi krokami, możesz stworzyć portfel, który nie tylko będzie zgodny z Twoimi wartościami, ale także przyczyni się do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Inwestowanie nie jest łatwe

Impact investing i zrównoważone inwestowanie dają osobom i instytucjom możliwość dostosowania swoich celów finansowych do wyznawanych wartości. Inwestując w spółki i projekty, które generują pozytywny wpływ społeczny i środowiskowy, inwestorzy mogą przyczynić się do bardziej zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości.

Zrównoważone inwestowanie nie oznacza poświęcania wyników finansowych. Wręcz przeciwnie, spółki z silnymi praktykami ESG wykazały długoterminowe lepsze wyniki. Podejmując się inwestowania wpływowego, osoby fizyczne mogą przejąć kontrolę nad swoją przyszłością finansową, jednocześnie wnosząc znaczący wkład w budowanie lepszego świata.

Inwestowanie w zrównoważone i ukierunkowane na wpływ spółki pozwala inwestorom wywierać pozytywny wpływ na kluczowe kwestie, takie jak zmiany klimatyczne, nierówności społeczne i ochrona zasobów. Oprócz potencjalnych zysków finansowych, inwestorzy mogą wspierać firmy, które priorytetowo traktują zrównoważony rozwój, przejrzystość i odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Włączając impact investing do swojej strategii inwestycyjnej, osoby fizyczne mogą aktywnie przyczyniać się do rozwiązywania globalnych wyzwań, jednocześnie realizując swoje cele finansowe. Jest to okazja do dostosowania osobistych wartości do decyzji inwestycyjnych i bycia częścią ruchu na rzecz bardziej zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *